ศิลปะคืออะไร? และประเภทของศิลปะ

ประเภทของศิลปะ

ว่ากันว่าศิลปะหรือ Art เกิดขึ้นมาจากการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องมาจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีอิสระทางความคิดทำให้สามารถรังสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาได้มากมายโดยอาจจะมีจุดประสงค์ของการเกิดผลงานศิลปะที่แตกต่างกัน เช่น การรังสรรค์งานศิลปะขึ้นมาเพื่อการสื่อสาร หรือสร้างงานศิลปะขึ้นมาเพื่อสื่ออารมณ์ให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ศิลปะ” ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปะจะประกอบไปด้วยศิลปะ 2 รูปแบบ ซึ่งถูกแบ่งตามประเภทของความงามที่ศิลปะถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็น ได้แก่

วิจิตรศิลป์ (Fine Art)

เป็นศิลปะที่ไม้เน้นประโยชน์ในการใช้สอยเท่าใดนัก แต่กลับเน้นในเรื่องของการให้ความสวยงาม ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางชิ้นงาน หรือเรียกได้ว่าผลงานประเภทนี้เป็นผลงานที่เน้นการตอบสนองทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้รังสรรค์กับผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะแบ่งย่อยๆ ได้เป็น 8 ประเภทย่อยๆ ได้แก่

 • จิตรกรรม : ชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการวาดและระบายสีเป็นภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือความหนา แต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางภาพที่ถูกวาดออกมา
 • ประติมากรรม : เป็นการปั้น แกะสลัก หรือการหล่อ ลงบนสิ่งของ เช่น ไม้ หิน เป็นต้น เป็นชิ้นงานรูปร่าง 3 มิติ ที่สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนรวมไปถึงจิตใจของผู้สร้างได้
 • สถาปัตยกรรม : เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการออกแบบด้วยฝีมือมนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีศิลปะ
 • วรรณกรรม : งานเขียนที่แต่งขึ้นจากจินตนาการและความคิดของผู้สร้างให้กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆ มากมาย
 • ดนตรี : เป็นเสียงที่ถูกจัดเรียงขึ้นมาอย่างมีโครงสร้าง ออกมาเป็นท่วงทำนองเพลง สื่ออารมณ์ต่างๆ
 • นาฏกรรม : การร้องเล่น เต้น รำ โดยมีตัวแสดงถ่ายทอดสื่ออารมณ์ของเรื่องราวต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการแสดงโดยเฉพาะ
 • ภาพยนตร์ : การทำฟิล์มภาพสำหรับฉายภาพเคลื่อนไหวที่มีเรื่องราวต่างๆ อยู่ภายใน เป็นรูปแบบหนึ่งของการบบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางภาพเคลื่อนไหว
 • ภาพถ่าย : เป็นศิลปะที่สามารถเก็บภาพจากธรรมชาติหรือผู้คนเอาไว้ได้ ทำให้เห็นทั้งอารมณ์ของผู้คนสมัยนั้น ไปจนถึงวิถีชีวิต

ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

เป็นศิลปะที่เน้นประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าที่จะเน้นรูปลักษณ์หรือความสวยงาม เป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อนำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์ของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทย่อยๆ ได้แก่

 • พาณิชย์ศิลป์ : เป็นงานศิลปะที่เน้นสนับสนุนการค้าและการบริการ เช่น ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์
 • มัณฑนศิลป์ : ผลงานที่เน้นการออกแบบตกแต่งอาคาร สถานที่ ทั้งภายในและภายนอก
 • อุตสาหกรรมศิลป์ : ชิ้นงานที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในแง่ของประโยชน์ใช้สอย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
 • หัตถศิลป์ : ศิลปะที่ใช้ฝีมือในการรังสรรค์ เช่น ตะกร้าจักสาน ผ้าไหมที่ถักทอเป็นลวดลายต่างๆ
Bonnie Gardner
info@levenantiques.com